Granit

Granit med polerad eller slipad yta är ur teknisk synvinkel mycket lämplig för alla inredningsapplikationer. Ythårdheten gör den mindre känslig för repor.  Den är även okänslig för kemisk påverkan och lätt att rengöra eftersom den tål starka rengöringsmedel. Grövre bearbetning, t.ex. flammad yta, är mindre lämplig med hänsyn till underhåll. Även slipad yta på enfärgade stensorter, t.ex. diabas, kan vara mindre lämplig eftersom fläckar syns tämligen väl.

Kalksten och marmor

Ytan får fläckar av sura ämnen t.ex. vin, citronsyra och kolsyra. Den tål inte heller sura rengöringsmedel. Det innebär en begränsning att använda materialet för bänkskivor och bordsskivor i t.ex. kök, men är man medveten om fläckrisken och accepterar den kan materialet användas även i dessa miljöer. Ytan bör då vara finslipad. I miljöer utan kemiska risker är marmor och kalksten ett utmärkt material för bänkar och bord. En typisk sådan användning är fönsterbänkar. Ytan bör vara polerad eller finslipad. För vissa exklusiva inredningar kan t.ex. en lågerhuggen kant ge extra elegans.


Skiffer

Slipad eller polerad kvartsitskiffer har samma förutsättningar som granit.  Skiffer med klovyta kan vara estetiskt tilltalande men är mindre lämplig med hänsyn till rengöring.


Sandsten

Sandsten är i allmänhet olämplig för inredningar.


Val av format

Fönsterbänkar finns i viss utsträckning i standardformatmen stora möjligheter finns också till fritt val. För övriga mindre bänkar är formatet helt frittefter kundens önskemål.


Tjocklek
:

Den vanligaste tjockleken hos fönsterbänkar är 20 mm, men även 25 och 30 mm förekommer. Vanlig tjocklek för andra mindre skivor är 20 mm eller 30 mm. Mycket små plattor kaundantagsvis tillverkas tunnare, dock ej under 10 mm.


Ytmått
: Mått gäller enligt kundens önskemål.    


Dimensioneringstabell för konsolburna fönsterbänkar

Bredd

Tjocklek

Maximalt konsolavstånd

Maximalt överhäng

120

20

300

100

 

25

500

100

150

20

400

100

 

25

600

150

200

20

500

150

             25

800

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kanter

 Fönsterbänkens bakkant dövas (fas <0,5 mm). Synliga kantsidor ska vara raka och jämntjocka och ges samma bearbetning som ovanytan. Synliga kanter rundas med 3 mm radie eller fasas. Hörnkanter rundas med ca 5 mm radie, eller enligt anvisning från beställaren. Det finns möjlighet till olika kantprofiler. Ange önskad profil vid beställningen och diskutera ev. valet med leverantören. Övriga skivor kan formas enligt beställarens önskemål. I stort sett alla former är möjliga, med hänsyn till varje stensorts naturliga begränsningar. Sidor som fogas samman utförs normalt sågade med dövad kant (<0,5 mm).


Urtag
I fönsterbänkar och mindre skivor kan man göra urtag i form av hak eller slitsar ovanför radiatorer, kranhål etc. En viss minimibredd måste finnas kvar där urtaget görs. Bredden varierar beroende på stensort, skivans tjocklek och övriga dimensioner samt belastning.


Utformning, delning
: Fönsterbänkar och mindre skivor av natursten kan utformas helt enligt kundens önskemål. Skivan delas av samma skäl som anges för bänkskivor.  Symmetrisk, om inte annat anges.  Läggs delarna på konsol ska fogen vara 3 mm. Delarna ska ha samma textur och tjocklek ± 1,5 mm.


Projekterings- och monteringsanvisningar


Montering på betong:

Infällda bänkar läggs i cementbruk C 100/300, med brukstjocklek 20-30 mm. Underlaget rengörs och fuktas om så krävs. Är underlaget plant och stenen jämntjock kan den i vissa fall monteras i fästmassa, deformationsklass 3. Bänken får inte belastas av karm e.dyl. och den får inte monteras inspänd mellan väggar, dvs. bänkens kortsidor får inte muras in utan endast döljas av puts eller list. Montering av fönsterbänk i bruk.Typkonstruktion Fb1. Några stensorter kan slå sig vid ensidig anfuktning, t.ex. vissa kalkstenssorter. Lägg därför bruksbanor vinkelrätt mot bänkens längdriktning eller fuktisolera bänkens undersida. Fogar mot vägg och mellan delade fönsterbänkar, s.k. fogbänkar, ska vara 3-5 mm. Mot vägg läggs en 5 mm bred rörelsefog med fogmassa in. För montering av fönsterbänk i fästmassa krävs att underlaget är vågrätt och har en planhet ± 2 mm på 2 meters mätsträcka. Måttet mellan underlag och fönsterbänkens ovansida ska motsvara skivans och massans gemensamma tjocklek. Montering på underlag av trä, gipsskiva eller dylikt: Infällda bänkar monteras mot underlaget med monterings-/sättlim. Använd sten med tjocklekstolerans ± 1,5 mm. Bänken får inte belastas av karm e.dyl. och den får inte monteras inspänd mellan väggar och fönsterkarm, dvs. bänkens kortsidor får inte muras in utan endast döljas av puts eller list. Vid risk för kallras monteras fönsterbänkarna med luftspalt.


Montering på konsoler:
Konsolburna bänkar ska ha upplag på samtliga konsoler och ska fästas vid dessa med monterings-/sättlim. Finns det risk för kallras eller kondens ska bänken monteras med en luftspalt på minst 20 mm mellan bakkant och vägg. Denna konstruktion används även vid djupa fönsterbänkar. Vid fogbänkar kan dessa antingen monteras med ca 10 mm fog och kanterna avrundade eller monteras med 3 mm fog och dövade fogkanter. Fogkanterna sågas normalt med dövad kant (0,5 mm).


Hantering – montering

Inredningar, exempelvis fönsterbänkar, är ofta långa i förhållande till tjocklek och bredd och har dessutom urtag där kvarvarande godsbredd är liten. Knäckrisken är mycket stor. Materialet bör hanteras med stor försiktighet i samband med transport, tillfällig lagring och montering.